Bit - Systemy alarmowe, Telewizja przemysłowa, Kontrola dostępu


Idź do treści

OFERTA


Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa każdego obiektu jest techniczna ochrona mienia. Odpowiednia konfiguracja systemu, dobór urządzeń oraz efektywne ich wykorzystanie pozwalają przy minimalnych kosztach zapewnić optymalne zabezpieczenie domu lub przedsiębiorstwa.

Każdy chroniony obiekt, niezależnie czy jest to mieszkanie, dom jednorodzinny, firma czy magazyn, wymaga indywidualnego podejścia niezbędnego dla odpowiedniej analizy zagrożeń. Te z kolei wynikają z wielu czynników zagrożeń: atrakcyjności dla włamywacza, wymiernej i niewymiernej wartości mienia, łatwości dostępu, przestępczości w obiekcie i jego okolicy, zagrożenia wandalizmem lub uszkodzeniem; oraz struktury obiektu: konstrukcja i gabaryty chronionego obiektu, uwarunkowania terenu wokół obiektu. Nie bez znaczenia są przepisy lokalne, bardzo istotny jest rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

W analizie ryzyka należy zidentyfikować obok zagrożeń celowych także przypadkowe, następnie określić ich poziom i prawdopodobieństwo wystąpienia. Prowadząc analizę zagrożeń należy określić podatność chronionego obiektu, czyli łatwość z jaką chronionym zasobom może zostać wyrządzona szkoda. Maksymalny koszt zabezpieczeń technicznych powinien być określony względem strat, które mogą być rezultatem naruszeń bezpieczeństwa. Istotne znaczenie mają również wymogi prawne obowiązujące w przedsiębiorstwie lub instytucji.

Zadaniem systemów zabezpieczeń jest redukcja zagrożenia do poziomu akceptowalnego. Użytkownik powinien być świadom zakresu istniejącego ryzyka w kontekście następstw oraz prawdopodobieństwa zajścia konkretnego zdarzenia. Decyzje związane z akceptacją proponowanych rozwiązań ochrony obiektu, a pośrednio także akceptacji ryzyka, powinny być podejmowane przez osoby uprawnione do akceptacji konsekwencji ewentualnych skutków niewyeliminowania potencjalnych zagrożeń.

Urządzenia systemów technicznej ochrony mienia winny być instalowane, obsługiwane i konserwowane zgodnie z zaleceniami projektanta systemu oraz producentów wykorzystanych urządzeń.

Osoba odpowiedzialna za ocenę zagrożeń, projektowanie, instalację oraz serwis systemów technicznej ochrony mienia powinna posiadać kwalifikacje i uprawnienia poświadczone obowiązującymi dokumentami. Wszystkie informacje związane z wykonywaniem w/w prac muszą być traktowane jako tajemnica służbowa. Projekt systemu winien zawsze być tworzony w porozumieniu z klientem lub jego przedstawicielem. Projektant systemu ma obowiązek uwzględnić wszystkie wymagania niezbędne do zatwierdzenia projektu/systemu przez odpowiednie temu instytucje.

Przestrzeganie bardzo ogólnie nakreślonych powyżej zasad umożliwia stworzenie systemu technicznej ochrony obiektu spełniającego oczekiwania inwestora a równocześnie zadania podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

PRZEKRÓJ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Posiadając wiedzę techniczną oraz odpowiednie doświadczenie, oferujemy swoją pomoc w zakresie następujących usług:

1. Doradztwo i konsulting w zakresie:

 • Analiza zagrożeń obiektu
 • Konfiguracja systemów technicznej ochrony mienia
 • Dobór sprzętu systemów technicznej ochrony mienia

2. Konfiguracja oraz projektowanie instalacji systemów:

 • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN
 • Systemy Telewizji Dozorowej - CCTV
 • Systemy Kontroli Dostępu - ACS
 • Systemy domofonowe i wideodomofonowe
 • Systemy Rejestracji Czasu Pracy - RCP
 • Systemy Przeciwpożarowe - PPOŻ
 • Sieci strukturalne
 • Systemy telefonii stacjonarnej
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze - DSO
 • Dźwiękowe Systemy Nagłośnienia - DSN
 • Systemy detekcji gazu CO
 • Systemy kontroli wartowników
 • Integracja systemów bezpieczeństwa

3. Dostawa oraz instalacja urządzeń składowych wszystkich w/w systemów.

4. Rozbudowa oraz modernizacja systemów technicznej ochrony mienia.

5. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny a także konserwacja systemów technicznej ochrony mienia.

ARCHITEKTURA USŁUG

Proponujemy Państwu skorzystanie z usług firmy BIT, których ogólny przekrój przedstawiony został powyżej. Proces powstawania systemów technicznej ochrony mienia zamyka się w czterech fazach:

1. Budowa funkcjonalnej i sprzętowej koncepcji systemu

 • Ta faza powstawania systemu jest podstawowym czynnikiem kształtującym poziom bezpieczeństwa obiektu. Skutki powstałej na tym etapie koncepcji użytkownik będzie ponosił przez cały okres użytkowania chronionego obiektu.
 • Niezwykle często ten etap jest niedoceniany. Powierzony osobom niekompetentnym owocuje powstaniem systemu, który nie jest w stanie sprostać zagrożeniom.

2. Wykonanie projektu

 • Na tym etapie powstaje projekt wykonawczy (w konsekwencji dokumentacja powykonawcza). Jest on efektem końcowym pierwszej fazy.
 • Zadaniem osób odpowiedzialnych za projekt jest znalezienie najlepszego rozwiązania wynikającego z analizy zagrożeń obiektu, oczekiwań klienta oraz analiz funkcjonalnych i technicznych projektowanego systemu.

3. Instalacja systemu technicznej ochrony mienia

 • Instalacja jest najbardziej widocznym etapem powstawania systemu bezpieczeństwa.
 • W trakcie realizacji nader często następują uzupełnienia i zmiany koncepcji zawartej w projekcie systemu. Wynika to zazwyczaj z konieczności dostosowania funkcjonalności obiektu do zmian zaistniałych w trakcie realizacji budowy lub innych okoliczności wynikłych w czasie realizacji projektu.

4. Serwis i konserwacja zainstalowanego systemu

 • Ta faza realizacji projektu obejmuje nie tylko serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Istotne dla poprawnego funkcjonowania istniejącego systemu technicznej ochrony mienia są okresowe czynności konserwacyjne przeprowadzane także w trakcie trwania gwarancji na wykonany system. Ten ostatni punkt jest nader często lekceważony zarówno przez użytkowników systemu jak i przez firmy instalacyjne.

O NAS | OFERTA | UPRAWNIENIA | REFERENCJE | KONTAKT | Kamery | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego